C

Kronolänsman.
Född 1642. [1]
Död 1715-06-23 i Högabråten, Åker (F). [1]
Jons gård Högabråten har tillhört Häradsköps rote (nr 9) i Åkers socken. Till Häradsköps rote hörde torpen Björkelund och Mobygget, samt backstugorna Norräng och Pärsbygget. Ryttartorpet (nr 49) är bevarat men flyttat från sin ursprungliga plats. Högabråten ligger på Froståsen, vars sluttning sjunker ned mot Skillingaryds hed. Högabråtens gårdar är gamla. I de tidigare böckerna fanns bara (ryttaren?) Tors länsmansgård, men är nu utskiftade i tre gårdar. Åsen vid Högabråten är en av de platser som av sitt läge invid Lagans vattendrag, blev först bebyggd. Talrika fynd av domarringar, gravar och skafthålsyxor från stenåldern. Senare blev en av gårdarna postgård med Lagadalens diligens. Kronolänsman och frälsebonde i Högabråten, häradslänsman i Östbo i Åker (Byarumsboken s. 21). "Denne blef länsman och lät sina söner studera", skriver Theodor Höki sin släkttavla. Jon (stavas ibland Joen) efterträdde sin far som länsman. Tog avsked härifrån 1703 och efterträddes då av sin måg, Elias Widman, gift med Jons dotter Ingeborg. I Lagergrens brevsamlingar (KB), sägs att Jon bodde i Högabråten 1679. Sägs även att sonen Theodor föddes 1672. I Svenska män & Kvinnor står: "Jon Torssons son, advokaten Tor Höök, död 1708 i Åbo, var bror till Andreas och Magnus, vilka blev stamfäder för släktens båda huvudgrenar." Därmed är han den förstfödde sonen, inte Andreas, som Ivars släkttavla påstår. I Jon Torsson d.y.:s och hans hustru Katarina Orrhönas testamente är alla barnen nämnda i följande ordning: Theodor, Andreas, Magnus, Gabriel, Ingeborg, Elisabet. I Lagergrens samlingar på KB står att sonen, advokat Theodor Höök föddes 1672 och börjar i skola i Växjö 1682. Kanske var Katarina Ödman mor till Theodor, och att Johan sen gifte om sig och fick de andra barnen med Brita Björkman? Jon/Joen dog på "Högabråtens säteri". I Åkers dödbok (C:1 kort 272 s127 nr 10) står att "den 23 juni 1715 afsomnade fordom häradslänsmannen i Östbo, äreborne och vählbetrodde Joen Thorsson i Högabråten som varit sjuklig i 1 år. Han begrovs den 3 juli uthi Åkers kyrka 73 åhr och 3 månader gammal." "Jon Torsson avgick sannolikt från sin tjänst 1709 och efterträdes av sin svärson, länsman Elias Widman, gift med Jons dotter Ingeborg. I Östbo härads domböcker mellan åren 1680-1720 står om Jon Torsson i flera sammanhang. Han var av allt att döma en förmögen person som inte försummade att vårda sina ägodelar. Högabråten var väl "stamhemmanet", men därutöver får man intryck av att Jon ägde ett flertal större eller mindre hemman i bygderna. Dokumenterat är att han dessutom ägde 1 mantal i Kävsjö och av Skillingaryds hemman som tidigare varit frälse men vid reduktionen (1680) blev krono." (Enar Skillius i Skillingaryd) Gården i Kävsjö blev rusthållshemman och Högabråten blev augment (=tillökning, d.v.s. understödshemman) till rusthållet. Så var allt ordnat till det bästa, och detta kunde endast åstadkommas med påverkan av Jon Torsson." Värnamo tingsrätt 24/5 1694: Uppbud Hökhult 2:a ggn.: "Samma dagh kom för Rätten länsmannen Wäl:tt Jon Torsson Högabråten och bewiste medh Laga fång och Tingsskiötningz Bref af den 2 Novemb 1654 det hans fader Sahl. Thore Nilsson i Högabråten inköpt femb sextonde dhelar Skatte Jordh i Skillingarydz gård för 260 Cr S:mt,hvilket Skatte jordh sedermehra honom och Tränne hans Bröder Arf fallen blef, Nembl. Joen Thorsson i Höökhult och Sal Nils Thorsson i Skillingarydh, warandes således den ena tredingen Nilses4 Barn fallen, hafwandes Elliest Joen i Högabråten inlöst Jons i Hökhult treding i samma 5/16, dess Uthan 2:e af Sal. Nilses Söners Anparter i den ena tredingen Nembl Johan och Tohres som han medh Breef bewiste sant wara, de Dato d. 18 augusti 1693; föruthan detta har han tilpantat sigh den tredies Andehl Nebl Håkan Nilssons sampt Thomas Perssons på sin hustrus Wäg:r som deras Egenhändiga förskrifningar af 2 och 23 Septemb: 1689 Uthwisa som nu af Håkan Nilsson sökes att återwinna.."(Kjell Henrysson) Det finns flera domstolsprotokoll där Jon är den dömande. Här är ett utdrag som samtidigt bevisar att Jon hade var boende i Hökhult på 1670-talet: Nils Zachrisson i Ya är instämd till 1670 års höstting för slagsmål med sin granne Lars Jonsson och får böta för uteblivande. Målet tas i stället upp på vintertinget 1671 13-14 mars: "Samma dagh framtredde för Retten Länsmannen Joen Thorsson i Hökhult och angaf Ruuttaren Nills Zachrisson i Yia å crono för slagsmåhl medh sin gårdeman Lars Jonsson Ibidem (på samma ställe), och bemelte Nills honom i Blodwijte slagit hafwer, ty böthe Nills Zachrisson efter det 10 Cap. För Blodwijte 6 mk sölfwerne : 3 mk till trijskiftes och 3 tage Målsäganden". Se Åkers dödbok c:1 kort 2/2 sid 127 nr 10. Se Jons och hustu Orrhönas signaturer under deras gemensamma testamente under "Gift-Porträtt.

JON Torsson d.y. Höök. Född 1642. [1] Död 1715-06-23 i Högabråten, Åker (F). [1] Kronolänsman.
 
f TORE Nilsson Höök. Född 1597 i Hökhult, Kävsjö (F). [1] Död 1673 i Högabråten, Åker (F). [1] Länsman & bonde.
 
ff NILS Nilsson. Länsman.
 
       
   
       
   
fm INGEBORG Thorsdotter.          
   
       
   
m INGEBORG Månsdotter. Född 1617. [2] Död 1685 i Åker (F). [2]              
   
       
   
           
   
       
   

Levnadsbeskrivning

Kronolänsman.

Gifte och barn

Gift

BRITA Andersdotter Björkman. Född 1650 i Högabråten, Åker (F). [1]
Död 1700-01-13 i Jönköping (F) . [1]

MAGNUS Jonsson Höök. Borgmästare.
Född 1683 i Högabråten, Åker (F). [1]
Död 1751-03-09 i Jönköping (F). [1]

 

Källor

  1. dis 12558
  2. dis 6589